دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 12-288 

مقاله پژوهشی

واکاوی مفهوم «تمدن نوین اسلامی» با رویکرد معناشناختی

صفحه 11-33

محمدرضا ابراهیم نژاد؛ محمد پور عباس