ویژگی های تمدن آخرالزمان از منظر قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار علوم قرآن و حدیث پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق ، قم، ایران

چکیده

قرآن‌کریم واپسین و کامل‌ترین کتاب آسمانی است که به‌منظور هدایت و سعادت بشر نازل شده؛ ازاین‌رو، تمام مؤلفه‌های مورد نیاز انسان برای سعادت را، به انحای مختلف، در خود بازتاب داده است.
یکی از نویدهای مکتب اسلام تشکیل تمدنی جهانی، فراگیر و کامل برای سعادت حقیقی بشر در آخرین برهه از تاریخ انسان است، در مقالۀ پیش رو به مؤلفه‌ها و شاخصه‌های تمدن آخرالزمان از نگاه قرآن پرداخته شده است. 
در این مقاله با هدف استخراج ویژگی‌های تمدن آخرالزمان از قرآن‌کریم  به روش تحلیلی، ابتدا ضمن استناد به روایات ناظر به شباهت‌ حکومت‌های توحیدی، همچون حضرت سلیمان و داوود‰ با تمدن آخرالزمان، ویژگی‌های تمدن آخرالزمان از منظر قرآن‌کریم تبیین می‌گردد؛ بنابراین با بررسی روایات عصر آخرالزمان به وجود شباهت‌هایی بین آن‌ها و حکومت‌هایی همچون سلیمان و داوود نبی‰ پی خواهیم برد.
هدف قرآن‌کریم از ارائه این تمدن‌ها و قدرت‌های بزرگ و شگفت، تثبیت امکان تحقق چنین تمدنی در سطح فراگیر و جهانی است که آیاتی از قرآن وعدۀ آن را می‌دهد؛ ازاین‌رو، در مقاله پیش رو تلاش شده است تا این مؤلفه‌ها باتوجه‌به همانندی‌های یادشده از تمدن‌های پیشین استخراج شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Features of the Civilization of the Apocalypse from the Viewpoint of the Quran

نویسنده [English]

  • Mahdi Khoshdouni
Assistant Professor of Quranic and Hadith Studies, Imam Sadiq Institute of Islamic Sciences, Qom, Iran
چکیده [English]

The holy Quran is the last and the most comprehensive divine book which is descended for the guidance and happiness of humans; therefore, it reflects all required components of man for reaching happiness in different ways.
One of the promises of Islam is forming universal, comprehensive, and complete civilization for real happiness of man in the last period of man’s history, in the present article, the components and criteria of the civilization of the Apocalypse from the viewpoint of the Quran are dealt with.
In the present article, with the aim of extracting the features of the civilization of  the Apocalypse from the holy Quran, using an analytical method, first by referring to the narrations on the similarity of monotheistic (Tawhidi) governments, like Prophet Solomon and Prophet David (A.S.) and the civilization of the Apocalypse the features of the civilization of the Apocalypse are explained from the viewpoint of the Quran; therefore, by investigating the narrations of the Apocalypse era, we will discover the similarities between them and governments like Prophet Solomon and Prophet David (A.S).
The result is that the aim of the holy Quran in presenting these civilizations and great and wonderful powers is strengthening the possibility of realization of such a civilization at universal and pervasive level which some verses of the Quran promise; therefore, it is tried in the present article to extract these components regarding the mentioned similarities of previous civilizations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Civilization of the Apocalypse
  • Civilization of Prophet David
  • Civilization of Prophet Solomon
قرآنکریم.
آلوسى، سیدمحمود(1415ق). روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم‏، بیروت‏، دارالکتب العلمیة.
ابن بابویه، محمد بن على‏(1362). الخصال‏، قم‏، جامعه مدرسین.
____________ (1395ق). کمال الدین و تمام النعمة، تهران، اسلامیه.
البستوی، عبدالعظیم (1420ق). موسوعة فی أحادیث الإمام المهدی، الضعیفة والموضوعة.
بحرانى، سیدهاشم(1416 ق). البرهان فى تفسیر القرآن، تهران، بنیاد بعثت.
حقى بروسوى، اسماعیل‏(بی‌تا). تفسیر روح البیان‏، بیروت‏، دارالفکر.
روحانی مشهدی، فرزانه و دیگر نویسندگان(1392). «شباهت‌های امام مهدی.»، فصلنامه مشرق موعود، بهار، ش 25.
سیدابن‌طاووس‏(1370). الملاحم و الفتن فی ظهور الغائب المنتظر.، قم‏، شریف رضى.
شریف القرشی، باقر(1417 ق). حیاة الإمام المهدی.، قم، ابن المؤلف.
صافی گلپایگانی، لطف‌الله(1400ق). اصالت مهدویت، قم، مسجد جمکران.
طباطبائی، محمدحسین(1374). المیزان فی تفسیر القرآن،‏ ترجمۀ سیدمحمد موسوى همدانى، قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعۀمدرسین حوزه علمیه قم.
طبرسی، فضل بن حسن(1360). ترجمۀ مجمع البیان فى تفسیر القرآن، تهران، فراهانى.
___________ (1372). مجمع البیان فى تفسیر القرآن، تهران، ناصرخسرو.
طوسى، محمد بن حسن‏(بی‌تا). التبیان فى تفسیر القرآن‏، بیروت‏، دار احیاء التراث العربى.
___________ (1411ق). الغیبة (للطوسی)/ کتاب الغیبة للحجة، قم، دار المعارف الإسلامیة.
عروسى حویزى، عبد على بن جمعة (1415 ق)، تفسیر نور الثقلین، قم، اسماعیلیان.
عیاشى، محمد بن مسعود(1380). تفسیر العیّاشی، تهران، المطبعة العلمیة.
کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق(‏1407 ق).‏ الکافی، تحقیق على‌اکبر غفارى و آخوندى، تهران‏، دار الکتب الإسلامیة.
منتظر القائم اصغر و زهرا سلیمانی (1388). «توسعه و تمدنسازی در حکومتهای دینی»، دوفصلنامه تاریخ اسلام در آینه پژوهش، زمستان، ش4.
قمى مشهدى، محمد بن محمدرضا (1368). تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، تهران سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامى.
مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى (1403ق). بحارالأنوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
مکارم شیرازى، ناصر (1374). تفسیر نمونه، تهران دار الکتب الإسلامیة.
نعمانی ابن أبی زینب، محمد بن ابراهیم(1397ق). الغیبة (للنعمانی)، تهران، نشر صدوق.
هاشمى رفسنجانى، اکبر و دیگران (1386). فرهنگ قرآن‏، قم‏، بوستان کتاب‏.