درباره نشریه

 پیش ‌از این، نشریۀ «مطالعات سیاسی تمدن نوین اسلامی» با مجوز شمارۀ 88365 تاریخ 28/04/1400 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نام «پژوهش‌­های تمدن نوین اسلامی» منتشر می‌شد. از شماره پنجم، با تغییر رویکرد و تغییر عنوان در این نشریه، مطالعات و پژوهش‌ها در حوزۀ سیاسی تمدن نوین اسلامی رصد و پیگیری شده است.

تمدن سازی مستلزم تمدن پژوهی است و تمدن پژوهی جزو عمیق ترین مباحث بین رشته ای است. هدف از دوفصلنامۀ «مطالعات سیاسی تمدن نوین اسلامی» این است که به عرضه و تبادل یافته‌های علمی در ‌زمینه مباحث و مسائل سیاسی تمدن نوین اسلامی بپردازد.

مأموریت محوری پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) تولید علم در حوزۀ علوم انسانی و اسلامی در مسیر هدف کلان «پاسداری از انقلاب اسلامی» است و راه‌اندازی مجلۀ «مطالعات سیاسی تمدن نوین اسلامی» درهمین‌ راستا بوده است.

نشریۀ «مطالعات سیاسی تمدن نوین اسلامی»، برمبنای مادۀ 2 آیین‌نامۀ نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌صورت دوفصلنامه مقالات پژوهشی و ترویجی برخوردار از اصالت و ابداع را، با تأکید بر مباحث و مسائل سیاسی تمدن نوین اسلامی، در محورهای زیر منتشر خواهد کرد:

  1. بررسی و مطالعه اندیشه تمدنی رهبران انقلاب اسلامی؛
  2. بررسی مطالعات سیاسی اندیشمندان جهان اسلام در حوزه تمدنی؛
  3. الزامات سیاسی تمدن سازی نوین اسلامی؛
  4. ظرفیت شناسی علوم انسانی اسلامی در تحقق تمدن نوین اسلامی در حوزه دانش سیاسی.