راهنمای نویسندگان

  • دوفصلنامه مطالعات سیاسی تمدن نوین اسلامی قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) را در مقالات درج می­‌نماید.

الف) راهنمای ساختار کلی مقاله

1. موضوع یا عنوان حاوی جذابیت، خلاقیت و ناظر بر مسئلة مقاله

2. درج نام و نام خانوادگی کامل، براساس مندرجات شناسنامه، میزان تحصیلات، رشتة تحصیلی، رتبة علمی، گروه آموزشی، نام دانشگاه، رایانامه، نشانی پستی، شمارة همراه و ثابت نویسندة مسئول و دیگر نویسندگان (تعیین نام نویسندة مسئول ضروری است)

3. چکیده شامل بیان مسئله، طرح سؤال، بیان فرضیه، هدف، روش پژوهش و نتیجة تحقیق (حداکثر در دویست واژه)

4. استواری مقاله براساس شاخصه‌های مطرح شده در چکیده

5. کلیدواژه در بردارندة حداکثر پنج واژة مرتبط با مقاله

6. مقدمه ارائه دهندة چهارچوب کلی مقاله با هدف پاسخ به پرسش اصلی و نحوة آزمودن فریضه و دیگر مسائل بیان‌شده در چکیده

7. بررسی مفاهیم اصلی مقاله، به‌ویژه مفاهیم به‌کار رفته در عنوان مقاله و در کلیدواژه، به‌منظور بسترسازی فهم آسان‌تر مطالب مقاله

8. حتی‌الامکان ارائة چهارچوب نظری به‌منظور حرکت در قالبی مشخص، پرهیز از پراکنده‌گویی و دوری از خروج در موضوع

9. متن مقاله حاوی چهار تا شش موضوع فرعی مرتبط با عنوان مقاله بر اساس ساختار مطرح‌شده در چکیده و مقدمه

10. نتیجه‌گیری به‌معنای عرضة یافته‌های پژوهش و نه تلخیص و یا تکرار مطالب مقاله و نیز نمایش پیشنهادهایی برای بررسی یافته‌ها و موارد مرتبط

11. تنظیم کتابنامه براساس شیوه‌نامة مصوب نشریه

12. درج نمودار، جدول‌ها و تصاویر در درون متن مقاله به تناسب موضوع (درج عنوان و شمارة جدول‌ها در بالای آن و درج عنوان اشکال و نمودارها در ذیل آن)

 ب) شیوه تنظیم آدرس‌ها

1. درج آدرس منابع استفاده‌شده در درون متن و به‌صورت زیر درج شود:

    (نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار اثر: صفحة استفاده شده)

اگر منبع استفاده‌شده چندین جلد داشته باشد، درج جلد به‌کارگیری شده، پس از سال انتشار اثر، ضروری است.

اگر دو یا چند اثر از یک نویسنده در متن استفاده شود، با حروف الفبا متمایز گردد.

نقطه‌ای که در پایان جمله می‌آید، اگر به پرانتز آدرس برسد، پس از پرانتز قرار گیرد؛ مثال:

 بوده است (اصغری، 1392 الف، ج 2: 18).

چنانچه منبع استفاده‌شده بلافاصله تکرار شود، همان جایگزین تکرار منبع گردد.

آدرس‌دهی به آیات قرآن اینگونه درج شود: (حج: 18)

استناد به تارنما‌ها در آدرس‌دهی معتبر نیست.

در آدرس‌دهی درون‌متنی، فرقی بین کتاب، مقاله، مصاحبه و مانند آن نیست.

برگردان لاتین اسم‌ها و مفهوم‌های مهم و همچنین، توضیحات ضروری به‌اختصار در زیرنویس درج گردد.

درج آدرس‌های منابع لاتین، همانند آدرس‌های فارسی صورت گیرد؛ مثال:

    (Fukoyama, 1995: 21)

2. در فهرست منابع و مآخذ (کتابنامه) آدرس‌ها به صورت زیر درج شود:

برای کتاب: نام خانوادگی، نام (سال انتشار اثر). نام اثر به صورت ایرانیک، نام و نام خانوادگی مترجم یا مصحح، نام محل نشر، نام ناشر، جلد استفاده‌شده.

برای مقاله: نام خانوادگی، نام (سال انتشار). «نام مقاله» نام نشریه به صورت ایرانیک، شمارة مجله، ماه یا فصل انتشار، صفحات مقاله.

دیگر موارد: نام خانوادگی، نام (سال انتشار). «موضوع» نوع اثر یا منبع (مصاحبه، سخنرانی)، تاریخ دقیق مصاحبه یا سخنرانی.

منابع باید براساس نام خانوادگی و به‌صورت الفبایی تنظیم شود.

درج «ش» به نشانة شمسی پس از سال لازم نیست، مگر اینکه سال مندرج، شمسی نباشد که دراین‌صورت، به‌تناسب از «ق» و «م» به نشانة سال قمری و میلادی استفاده می‌شود. ضروری است معادل شمسی سال‌های میلادی و قمری هم‌زمان درج شود، مثال: 2011 / 1390 درج سال آغاز و پایان حکومت و نیز سال تولد و مرگ شخصیت‌ها و پادشاهان ضروری است؛ مثال: غوریان (673-786) و ابن‌سینا (791-867) نقل‌قول‌های بیش از چهل واژه (سه سطر) بدون علامت «» چپ‌چین شود. نقل‌قول‌های کمتر از چهل واژه با علامت «» در ابتدا و انتهای آن، در درون متن درج شود.

ج) دیگر مسائل

1.سطح علمی نویسنده مسئول نباید کمتر از استادیار باشد. سطح علمی یک یا چند نویسنده غیرمسئول، نباید کمتر از کارشناسی ارشد یا کمتر از سطح سه حوزه باشد. مسئولیت رتبه و سطح اعلامی شده، برعهده نویسنده یا نویسندگان است.

2.ضروری است مقالات ارسالی دربارة مسئله‌ای خاص در حوزة فعالیت مجله متمرکز شود. تشخیص این موضوع با سردبیر است؛

3.مقالات ارسالی باید نتیجة تحقیق و پژوهش نویسندة مسئول و نویسندگان بوده و نوآورانه باشد؛

4. تحریریة مجله در رد، قبول، چاپ و اصلاح مقالات براساس ارزیابی‌های به‌عمل آمده آزاد است. نام ارزیابان و امتیازهای داده شده در اختیار نویسنده قرار نمی‌گیرد؛

6. مقالات ارسالی نباید کمتراز بیست و بیشتر از 25 صفحة سیصد واژه‌ای باشد.

7. تهیه و ارسال ترجمة لاتین و عربی چکیدة مقاله، پس‌از نهایی شدن، ضروری است.

8. تنها مقالاتی بررسی می‌شود که نویسندة مسئول، در زمان ارسال مقاله، متعهد شود پیش‌تر آن را منتشر و یا هم‌زمان برای انتشار در نشریة دیگری ارسال نکرده باشد؛

9. مقالاتی امکان چاپ می‌یابند که از منابع دست اول در موضوع بررسی‌شده استفاده کرده باشند و نیز مستند، مستدل، تحقیقی و تحلیلی بوده و از انسجام محتوایی، ساختار منطقی و قلمی روان برخوردار و بر اساس رویکرد مجله باشد؛

10. تقدم و تأخر چاپ مقالات از سوی سردبیر صورت می‌گیرد؛

11. نقل مطالب مجله با ذکر نام آن بلامانع است. توصیه می‌شود نویسندگان حتی‌الامکان در تدوین مقالات به شماره‌های پیشین فصلنامه مراجعه کنند؛

12. فصلنامه از هرگونه نقد و پیشنهاد علمی استقبال می‌کند؛

13.برای مقالاتی گواهی چاپ صادر می‌شود که همة مراحل داوری آن، پایان یافته و در مرحلة ویراستاری قرار گرفته باشد.

14.مقالاتی بررسی می‌شود که از طریق سامانة نشریه دریافت شود.

 راهنمای ارسال مقاله

چکیده مقاله باید کمتر از 200 کلمه باشد و فایل word  مقاله بدون نام نویسنده مسئول یا نویسندگان، فایل رزومه نویسنده  مسئول و سایرنویسندگان،فایل تعهدنامه که فرم خام آن پس از راهنمایی ارسال مقاله آمده است و دیگر فایل هایی که قصد ارسال  آن ها را دارید، آماده نمایید. فایل ها باید دارای پسوند doc یا  docx باشند.

برای ارسال مقاله جدید، تکمیل  اطلاعات زیر الزامی است:

- مرحله اول(انتخاب نوع مقاله): که فعلا یک گزینه دارد و تنها همان گزینه را انتخاب می کنید.

-  مرحله دوم(وارد کردن عنوان): اعم از عنوان بلند و کوتاه فارسی و لاتین را در قسمت مربوطه وارد می کنید.

 - مرحله سوم(اضافه کردن اطلاعات نویسندگان): در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده دارد، اطلاعات کامل نویسنده را در بخش مربوطه وارد کنید. لازم است یکی از این نویسندگان به عنوان نویسنده عهده‌دار مقاله مشخص شود ( نویسنده مسئول)، ثبت نام  ایشان در سیستم  ضروری است. تمامی مکاتبات دفتر مجله با نویسنده مسئول مقاله خواهد بود.

-   مرحله چهارم(وارد کردن چکیده مقاله):  چکیده فارسی و لاتین مقاله (ارائه چکیده لاتین پس از تأیید نهایی مقاله الزامی خواهد بود) باید بین 150 تا 200 کلمه باشد.

-  مرحله پنجم(افزودن کلمات کلیدی):کلمات کلیدی باید حداکثر 5 کلید واژه باشد که باید با علامت "،" از یکدیگر جدا شوند. ( در مرحله ارسال مقاله نویسنده می تواند کلمات کلیدی فارسی را در بخش کلیدواژه انگلیسی کپی نماید اما پس از تأیید نهایی مقاله، ارائه چکیده و کلمات کلیدی انگلیسی لازم خواهد بود)

- مرحله ششم(  توضیحات تکمیلی): در این بخش چنانچه توضیح خاصی در ارتباط با مقاله ضروری است برای سردبیر ارسال کنید.

-   مرحله هفتم(داوران پیشنهادی): امکان پیشنهاد داور به وسیله نویسنده وجود دارد. البته پذیرش آن مشروط به موافقت سردبیر است. لطفا پس از اضافه کردن داور،آن را ذخیره کنید.

-      مرحله هشتم( اضافه کردن فایل ها):برای ثبت مقاله در سیستم نشریات علمی، ارسال سه فایل که با علامت ستاره مشخص شده است، به شرح زیر الزامی است:

الف - فایل نامه به سردبیر

ب- مشخصات نویسندگان ( فایل رزومه یا کارنامک نویسندگان)

ج- فایل اصلی مقاله: این فایل باید بدون مشخصات نویسنده باشد و بیش از 2 مگابایت نیز نباشد.

برای ارسال مقاله یا فایل پیوست باید بر روی دکمه ارسال کلیک کنید.

- مرحله نهم( نامه به سردبیر یا تعهدنامه): این تعهدنامه برابر آنچه در سامانه آمده تکمیل و ارسال گردد لذا نیازی به کم یا زیاد کردن مفاد آن نیست.این تعهدنامه نیاز به امضا ندارد بلکه تکمیل و ارسال آن حکم امضا را دارد.

-  مرحله دهم( تکمیل ارسال مقاله): پس از تکمیل تمامی اطلاعات و ارسال فایل ها برای ادامه کار روی لینک تکمیل ارسال مقاله را کلیلک کنید. لازم به ذکر است که تا مرحله تکمیل کامل  اطلاعات و ارسال مقاله، امکان ویرایش اطلاعات وجود دارد.

با کلیک بر روی ارسال مقاله، صفحه تأیید ارسال مقاله نمایش داده می شود و بلافاصله ایمیلی مبنی بر تأیید ارسال درست آن به ایمیل نویسنده مسئول فرستاده می شود.برای مشاهده آخرین وضعیت مقاله روی صفحه شخصی نویسنده کلیلک کنید.در صورتی که مقاله شما به صورت کامل ارسال شده باشد در بخش "مقالات ارسال شده / نهایی" دیده می‌شود.  در صورتی که مقاله شما مورد پذیرش قرار گرفته و نیازمند بازنگری  باشد در بخش قابل بازنگری مشاهده می‌شود. مقالات در حال بازنگری نیز در همین قسمت قابل مشاهده است.

 

 

نکته: مقالات دریافتی قبل از قرارگیری در روند بررسی، براساس دستورالعمل 5312/18/3 مورخ 16 خرداد 1396 دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشابه یابی می شود. مقالات با بیش از 20 درصد تشابه از روند بررسی حذف می شوند.