اهداف و چشم انداز

الف- اهداف(کوتاه مدت)

1. تولید علم در حوزه دفاع و امنیت با رویکرد بنیادی مبتنی بر آموزه های دینی؛

2. پاسخ به نیازهای پژوهشی کشور در زمینه دفاع و امنیت در اسلام؛

3. زمینه سازی مناسب برای ارتقاء فعالیت های بنیادی پژوهشی در چارچوب اهداف نظام اسلامی؛

4. مشارکت در تحول بنیادی علوم انسانی بر پایه الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت؛

5. تلاش در جهت تحقق سند چشم انداز و نقشه علمی کشور؛

6. ارائه نظریه یا روش جدید در پاسخ به مسائل حوزه اندیشه های بنیادی با هدف تأمین و بسط بنیادهای تئوریک دفاعی- امنیتی نظام اسلامی؛

7. زمینه‌سازی برای دفاع علمی و پاسداری هوشمندانه از نظام اسلامی و دستاوردهای آن، از طریق ایجاد زیربناهای فکری و پشتوانه‌های علمی بنیادی؛

8- ارتقای سطح علمی جامعه در خصوص مسائل دفاعی- امنیتی و کاربست راه کارهای استخراج شده در سطوح مختلف اجتماع.

و...

ب- چشم انداز(اهداف بلند مدت)

1. دستیابی به اجرای منویات و ایده های امام و رهبری؛

2. تحقق اهداف سند چشم انداز و سایر اسناد بالادستی نظام؛

3. بالندگی علمی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی؛

4. دستیابی به مرجعیت علمی در عرصه های دفاعی و امنیتی اسلام؛

5.تلاش در راستای ماندگاری انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران؛

و ...