دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، اسفند 1402 

مقاله ترویجی

چالش‌های فراروی مبانی تمدن غرب

صفحه 181-200

10.22034/rcdir.2024.190255

سید علی اصغر میرخلیلی؛ رحمت الله جغتایی؛ سید جواد میرخلیلی