نسبت امنیت سیاسی و آزادی در اندیشة علامه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

2 طلبه سطح چهار حوزه علمیه قم

چکیده

  چکیده
با وجود پژوهش‌هایی که نسبت امنیت و آزادی را بررسی کرده‎اند، هنوز ارتباط این دو، به‎ویژه در چارچوب دین، به‎خوبی تبیین نشده است. علامه طباطباییŠ از آن‎گونه اندیشمندانی است که در آثار خود، از‌جمله کتاب المیزان، به دو مقولة امنیت سیاسی و آزادی اشاره کرده است. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که علامه طباطباییŠ چه نسبتی را میان امنیت سیاسی و آزادی ترسیم می‌کند.در پاسخ به این پرسش، بیان می‌گردد که علامه طباطباییŠ قایل به برقراری نسبتی تعاملی میان امنیت سیاسی متعالی و آزادی متعالی در اجتماع تعاونی است، به‌گونه‌ای که شهروندان آن اجتماع، افزون‌بر برخورداری از امنیت سیاسی، آزادی نیز دارند. برای اثبات این مدعا، با روش تحلیل محتوا، آثار علامه طباطباییŠ، به‌‌ویژه کتاب تفسیری المیزان، فهم و تجزیه‌و‌تحلیل شده است. در این مقاله، کوشیدیم تا نشان دهیم در اندیشة علامه طباطبایی برقراری نسبت تعاملی میان امنیت سیاسی و آزادی در پرتو قوانین دینی اجتماع تعاونی‎ای را پدید خواهد آورد که در آن، انسان به کمال مطلوب خود خواهد رسید. یکی‎از مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق این است که کمال انسانی و تحقق جامعه‌ای مطلوب در گرو تنظیم رابطة‌‌ امنیت سیاسی و آزادی، به‎ویژه در چارچوب دین، است.
‎‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Political Security and Freedom in the Thought of Allamah Tabatabaei

نویسندگان [English]

  • najaf lakzaee 1
  • Ali Asghar Nasiri 2
1 Associate Professor of Political Science Department, Baqir al-Oloum University
2 Student in Qom Religious Seminary
چکیده [English]

In spite of the investigations done on the relationship between security and freedom, still the relationship between these two, especially in the framework of religion, is not well explained. Allamah Tabatabaei is a thinker who has referred to the issues of political security and freedom in his works like Al-Mizan. The question here is that what is the relation that Allamah Tabatabaei draws between political security and freedom? In answering this question, it is said that Allamah Tabatabaei regards establishing an interactive relationship between transcendental political security and transcendental freedom in a cooperative community, so that the citizens of that community enjoy freedom in addition to political security. To prove this claim, the works of Allamah Tabatabaei, especially Al-Mizan exegesis book, are analyzed using content analysis method. In the present article, we have tried to show that in the thought of Allamah Tabatabaei, establishing an interactive relationship between political security and freedom at the light of religious rules creates a cooperative community in which humans will reach their desired perfection.  One of the most important findings of this research is that human perfection and realization of the desired society relies on regulating the relationship between political security and freedom especially in the framework of religion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political security
  • freedom
  • Allamah Tabatabaei
  • Interactive Relationship between Transcendental Political Security and Transcendental Freedom
  • Cooperative Community
قرآن کریم
افتخاری، اصغر (1378). «ظرفیت طبیعی امنیت»، فصلنامة مطالعات راهبردی، ش 5 و6، پاییز و زمستان، ص23-62.
________ (1391). امنیت، تهران: دانشگاه امام صادق†.
انوری، حسن و همکاران (1387). فرهنگ بزرگ سخن، تهران: انتشارات سخن.
برلین، آیزایا (1368). چهار مقاله دربارة آزادی، ترجمة محمدعلی موحد، تهران: خوارزمی.
بوزان، باری (1378). مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمة پژوهشکدة مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
جهان‎بزرگی، احمد (1388). امنیت در نظام سیاسی اسلام؛ اصول و مؤلّفه‌ها، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.
حشمت‌زاده، محمد‎باقر (1390).«الگوی آونگی در تحلیل مطالبات ملّی: آزادی و امنیت – استبداد و بحران»،  دانش سیاسی، سال هفتم، ش 1، بهار و تابستان، ص87-114.
دهخدا، علی‌اکبر (1377). لغتنامه، تهران: دانشگاه تهران.
زهرانی، مصطفی (1377). «اندیشة سیاسی علامه طباطبایی»، فصلنامة علوم سیاسی، ش 1، تابستان، ص89-120.
طباطبایی، محمدحسین (1991). المیزان، بیروت، مؤسسهْْ‌الاعلمی للمطبوعات.
_____________ (1374). ترجمة تفسیر المیزان، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
_____________ (1386). رهیافت 6: گزیده‎ای از دیدگاه‎های علامه طباطبابی، گردآوری حسن اردشیری لاجیمی، قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا‎و‎سیما.
_____________ (1391). روابط اجتماعی در اسلام به ضمیمة چند رساله دیگر، ترجمة محمدجواد حجتی کرمانی، به کوشش سیدهادی خسروشاهی، قم، مؤسسة بوستان کتاب.
_____________ (1379). آموزش دین یا تعالیم اسلام، به تنظیم سید مهدی آیت اللهی، تهران: جهان‎آرا.
_____________ (1388). آزادی از دیدگاه علامه طباطبایی، ترجمة علیرضا فراهانی‌منش، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
عبداله‎خانی، علی (1389). نظریه‌های امنیت، تهران: مؤسسة فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
عمید، حسن (1363). فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر.
علیخانی، علی‎اکبر و همکاران (1390). اندیشة سیاسی متفکران مسلمان، تهران: پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
کریمی مله، علی و بابایی، اکبر (1392). امنیت ملی از منظر امام خمینیŠ، تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
لک‏زایی، شریف (1389)الف. دانش و آزادی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
لک‎زایی، نجف (1389)ب. «کاربردهای امنیتی انسان‎شناسی حکمت متعالیه»، فصلنامة مطالعات راهبردی، ش 50، زمستان، ص63-84.
______ (1390). «امنیت از دیدگاه آیت الله جوادی آملی»؛ فصلنامة اسراء، ش 7، بهار، ص 19-52.
موسوی کاشمری، سید مهدی (1388). دولت اسلامی و امنیت، قم: دبیرخانة مجلس خبرگان رهبری.
مطهری، مرتضی (1388). مجموعة آثار شهید مطهری، [ج6] تهران: صدرا.
میراحمدی، منصور (1381). آزادی در فلسفة سیاسی اسلام، قم: مؤسّسة بوستان کتاب.
ویلیامز، پل دی (1390). درآمدی بر بررسی‌های امنیت، ترجمة علیرضا طیّب، تهران: امیرکبیر.