نقش ماهیتی و فناورانه بسیج در تمدن‌سازی نوین اسلامی در اندیشه امام خامنه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آینده‎پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

3 دانش‎آموخته دکتری مدیریت آینده‎پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی تهران، ایران

چکیده

تمدن ‎سازی از منظر ولایت معادل کشورگشایی نیست، بلکه تمدن ‎سازی محصول نهادینه شدن فکر، فرهنگ و معارف ناب در میان شهرها و کشورهای گوناگون است. اساس تمدن اول بر پایه فکر و سپس بر پایه علم، صنعت، فناوری و... است. هدف مقاله تبیین «چیستی و ماهیت فکری و تمدنی بسیج» و همچنین تبیین «جنبه روشی و فناورانه بسیج برای پیشرفت تمدنی انقلاب اسلامی» از منظر امام خامنه ‏ای، با روش تحلیل مضامین است. از دیدگاه ایشان تناسب بسیج با تمدن‎سازی نوین اسلامی، هم تناسب ماهیتی است و هم تناسب فناورانه؛ یعنی بسیج، هم سنخیت ماهیتی با تمدن دارد و هم سنخیت فناورانه برای ‎تمدن ‎سازی نوین اسلامی دارد. مکتب و امتی می‎توانند آینده را بسازند که فلسفه، فکر، مسئله و فناوری حل مسئله داشته باشند. بسیج تاکنون «فکر و فناوری» برای آینده ‏سازی و پیشرفت انقلاب اسلامی بوده است؛ یعنی اولاً بسیج فکر و فرهنگ اسلامی است و ثانیاً این فرهنگ و فکر قابلیت عملیاتی و فناورانه و روشی دارد و در ابعاد بسیاری نیز این فناوری عملیاتی شده است. در ادامه انقلاب و آغاز قرن جدید، بدون فناوری و نقش آفرینی بسیج، تحقق اهداف بزرگ انقلاب ممکن نیست. امام خامنه‎ ای بسیج را حلّال و کلید طلایی و حل‎ال مسائلِ انقلاب اسلامی در همه مراحل دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن‎ سازی نوین اسلامی می ‎دانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The essential and technological role of Basij in creating Modern Islamic Civilization in Imam Khamenei's Thought

نویسندگان [English]

  • Reza Moqhiseh 1
  • Muhammad Tavallaee 2
  • Alireza Keyghubadi 3
1 Ph.D. student of Future Research Management, Higher National Defense University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Management Imam Hossein University, Tehran, Iran
3 Ph.D. student of Futuristic Management, Tehran University of National Defense, Iran
چکیده [English]

From perspective of the Guardianship of Islamic Jurist, creating a civilization is not equivalent to conquest, but rather it is the product of the establishment of pure thought, culture and knowledge among different cities and countries. Civilization fundamentally is, first, based on thought and then on science, industry, technology and so on. The aim of this article is to clarify “the intellectual and civilizational essence and meaning of Basij” and also to illuminate the methodological and technological aspect of Basij for the progress of civilization of the Islamic Revolution from the perspective of Imam Khamenei, by using the thematic analysis method. In his view, the conformity of Basijj with creating the modern Islamic civilization is in conformity with both the essence and the technology; That is to say, Basij has the conformity in essence with civilization and it also has a technological conformity for creating modern Islamic civilization. A school of thought and a nation can build the future that have philosophy, thought, and problem-solving technology. So far, Basij has been “the thinking mind and technology” for making the future and the progress of the Islamic Revolution; In other words, firstly, Basijj is the Islamic thought and culture, and secondly, this culture and thought has operational, technological and methodological capabilities, and also in many dimensions, this technology has become operational. In the continuation of the revolution and the beginning of the new century, without the technology and role-making of the Basij, fulfilling the great goals of the revolution is not possible. Imam Khamenei considers the Basij to be the gateway, golden key and an open sesame to solve the problems of the Islamic Revolution at all stages of the Islamic state, the Islamic society and creating the new Islamic civilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basij
  • modern Islamic civilization
  • nature
  • technology
اندیشگاه شریف (1388). پارادایم‎های حاکم بر جنگ‏های آینده، مرکز آینده‏پژوهی علوم و فناورى دفاعی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
حاجى‎عزیزى، نادیا و همکاران (1388). «فراموشى سازمانی: رویکردى نوین در مدیریت دانش»، فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، دوره 25، ش 2.
حسینی خامنه‎ای، سیدعلی (1395). حدیث ولایت (مجموعه بیانات، پیام‎ها و رهنمودها)، تهران، دفتر حفظ و نشر آثار و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
داوری اردکانی، رضا (1392). فلسفه و آینده‏نگری، تهران، سخن.
عابدی جعفری، حسن و همکاران (پاییز و زمستان 1390). «تحلیل مضمون و شبکه مضامین؛ روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‎های کیفی»، مجله اندیشه مدیریت راهبردی‎، ش 10.
عرفان، امیرمحسن و علی بیات (تابستان 1393). «آموزه امت اسلامی در قرآن و بازاندیشی در قابلیت‎های فرهنگی و تمدنی آن»، س 5، ش 15.
موسوی خمینی، سیدروح‎الله (1378). صحیفه نور، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیŠ.