دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پژوهش های دفاعی امنیتی اسلام، بهار و تابستان 1396، صفحه 11-177 
5. بررسی تطبیقی اصول جنگ در سیرۀ نظامی پیامبر و جنگ‌های متداول بشری

صفحه 111-141

نعمت ا.. یوسفیان؛ ابراهیم نصرالله پور علمداری


شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش های تمدن نوین اسلامی پژوهش های دفاعی امنیتی اسلام