شماره جاری: دوره 4، شماره 4، پژوهش های دفاعی امنیتی اسلام، پاییز و زمستان 1397، صفحه 11-188 
5. چالش‌ها و راهکارهای ایجاد امنیت اقتصادی در چهارچوب قرآن و اقتصاد متعارف

صفحه 123-155

عزت الله معتمد؛ مصطفی شهیدی نسب؛ محمد رضا اصغری


شماره‌های پیشین نشریه