نویسنده = محسن پورقلی
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت محیط امنیتی براساس آرا و نظرات امام خامنه‌ای

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-97

محسن پورقلی