دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، پژوهش های تمدن نوین اسلامی، بهار و تابستان 1399 
11. بازشناسی انسان و کاربست تمدنی آن با تأکید بر روایات اصول کافی

صفحه 277-299

هادی کاظم زاده مزرعه؛ علی قاسمی؛ اسماعیل دارابکلایی؛ عباس احمدوند