دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، بهمن 1401 
تحلیل لایه‌‎ای مسائل فراروی تحقق تمدن نوین اسلامی

صفحه 21-40

حسین ابراهیمی کوشالی؛ غلامرضا گودرزی؛ علیرضا توکلی؛ مهدی ناظمی اردکانی