بایسته‌‌ها و راهکارهای آیت ‎الله خامنه ‎ای در مسیر تمدن نوین اسلامی (با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

آشکارسازی و تشریح بایستهها و راهکارهایی که مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله خامنهای، در راستای نیل به تمدن نوین اسلامی بهعنوان مهمترین هدف نظام جمهوری اسلامی مطرح کردهاند، از اهمیت خاصی برخوردار است و میتواند همگان را در پیمودن این مسیر کمک کند. دستیابی به این بایستهها و راهکارها که با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب و با شیوه توصیفی و تحلیلی صورت گرفته، نشان میدهد در راستای نیل به این هدف، برخی امور همانند بهرهگیری از تجربه و عبرتهای گذشته، امید و نگاه خوشبینانه به آینده، توجه به امور معنوی و اخلاقی و حفظ و تداوم عزت ملی، استقلال و آزادی، اموری لازم و ضروری بهحساب میآیند. برخی امور نیز همانند بهرهگیری از علم و دانش، تلاش در جهت دستیابی به اقتصاد مقاومتی، بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی و انسانی و اصلاح سبک زندگی، راهکارها و تدابیری هستند که میبایست به منظور پیمودن این مسیر مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Requirements and Strategies of Ayatollah Khamenei in the Path of Modern Islamic Civilization (with Emphasis on the Statement of the Second Step of the Revolution)

نویسنده [English]

 • Yadolah Hajizadeh
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
چکیده [English]

Revealing and explaining the requirements and strategies that the Supreme Leader, Ayatollah Khamenei, has proposed in order to achieve a modern Islamic civilization as the most important goal of the Islamic Republic is of particular importance and can help everyone to walk this path. Achieving these requirements and solutions which have been done by emphasizing the statement of the second step of the revolution and with a descriptive and analytical method, shows that in order to achieve this goal, some things, such as using the experience and lessons of the past, hope and optimism for the future, attention to spiritual and moral affairs, and the preservation and continuation of national dignity, independence and freedom, are essential things. Some things, such as using science and knowledge, trying to achieve a resilient economy, using natural and human capacities and improving lifestyle, are strategies and measures that should be considered in order to follow this path.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Supreme Leader
 • Second Step Statement
 • Civilization
 • New Islamic Civilization
 • Essentials
 • Solutions

قرآن کریم.

نهج‏البلاغه (بی‎تا). تحقیق صبحی الصالح، قم، دار الهجره.

بیانات امام خامنه ای، دسترسی در سایت:  www.farsi.khamenei.ir

ابن ابی‎الحدید، عبدالحمید بن هبةالله (1404). شرح نهجالبلاغه، قم، مکتبه آیت الله المرعشی النجفی.

ابوالقاضی، سعید (1394). «تمدن نوین اسلامی: باید‎ها و نبایدها»، اندیشه تمدنی اسلام، س1، ش 1، پاییز و زمستان، ص 128-139.

اکبری، مرتضی و فریدون رضایی (1394). «واکاوی شاخصه‎های تمدن نوین اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبریa»، مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی، س 3، ش 5، بهار و تابستان، ص 85-108.

انوری، حسن (1381). فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن.

بهمنی، محمدرضا (1393). «تمدن نوین اسلامی در اندیشه آیت‎الله خامنه‎ای»، نقد و نظر، س19، ش 2، تابستان، ص 198-237.

بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران (1397). تهران، معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه.

حاجی‎زاده، یدالله (1398). «اقتصاد مقاومتی: راهکاری جهت دستیابی به تمدن نوین اسلامی (بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری و تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب)»، مجموعه آثار علمی همایش بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی، قم، بوستان کتاب، ج 1، ص 529-555.

دورانت، ویل (1365). تاریخ تمدن (مشرق‎زمین؛ گاهواره تمدن)، ترجمه احمد آرام، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

دهخدا، علی‏اکبر (1343). لغت‏نامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران.

زرین‎کوب، عبدالحسین (1387). کارنامه اسلام، تهران، امیرکبیر.

روح‎الامینی، محمود (1394). زمینه فرهنگشناسی، تهران، عطار.

سحمرانی، اسعد (1369). مالک بن نبی؛ اندیشمند مصلح، ترجمه صادق آئینه‎وند، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

سلطانی، مصطفی و دیگران (1398). «بنیان‎های فکری تمدن نوین اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری»، مطالعات راهبردی ناجا، س 4، ش 14، زمستان، ص 5-29.

شریعتی، علی (1386). تاریخ تمدن، تهران، قلم.

ابن بابویه قمی (شیخ صدوق)، محمد بن علی (1404ق). من لا یحضره الفقیه، قم، جامعه مدرسین.

طوسی، محمد بن حسن (1414ق). أمالی، قم، دار الثقافه.

کلینی، محمد بن یعقوب (1362). کافی، تهران، اسلامیه.

لوکاس، هنری (1382). تاریخ تمدن از کهنترین روزگار تا سده ما، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران، سخن.

معین، محمد (1364). فرهنگ فارسی، تهران، دانشگاه تهران.

مطهری، مرتضی (1358). مجموعه آثار، تهران، صدرا.

یاقوتی، ابراهیم (1398). «مؤلفه‎ها و راهکارهای تمدن نوین اسلامی در اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهبری»، شاهد اندیشه، س 1، ش 1، تابستان، ص 107-137.

یوکیچی، فوکوتساوا (1363). نظریه تمدن، ترجمه چنگیز پهلوان، تهران، گیو.

 • تاریخ دریافت: 15 آبان 1401
 • تاریخ بازنگری: 02 آذر 1401
 • تاریخ پذیرش: 17 دی 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 دی 1401