کلیدواژه‌ها = تفکر فازی
تمدن نوین اسلامی؛ تفکر ازیِ A و غیر A

دوره 2، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 151-170

طوبی کرمانی