نویسنده = سیدمهدی موسوی نیا
بررسی کیفیت انس با قرآن در تحقق جامعه قرآنی تمدن ساز از نگاه مقام معظم رهبری

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 201-220

سیدمهدی موسوی نیا؛ سعید جلیلیان