نویسنده = مهدی مهرابی
تعداد مقالات: 1
1. مدل توانمندسازى جوانان براى تحقق تمدن نوین اسلامى مبتنى بر بیانیه گام دوم انقلاب

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1400، صفحه 700-720

امیر حمزه مهرابی؛ مهدی مهرابی