نویسنده = ������������ ����������
مبانی، مؤلفه ‎ها و شاخص ‎های مدرسه تمدن‎ ساز اسلامی

دوره 2، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 133-161

طاهره محمدی؛ غلامرضا ویسی


الگوی تحقق فرهنگ تمدن‎سازاسلامی در نظام تربیتی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 241-268

غلامرضا ویسی؛ طاهره محمدی