نویسنده = حبیب ا... بابایی
تعداد مقالات: 2
1. شاخصهای تمدن (در دو رویکرد عرفی و قدسی)

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1400، صفحه 421-440

حبیب ا... بابایی


2. مطالعات تمدنی در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 561-580

حبیب ا... بابایی