نویسنده = ������������ �������� ������ ��...
تعداد مقالات: 2
1. ضرورت و راهکار عدول از باورهای عامیانه در مسیر پایهریزی تمدن نوین اسلامی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 119-138

روح ا... توحیدی نیا


2. کار امدی سیره معصومان در شکل گیری تمدن نوین اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 61-84

روح ا... توحیدی نیا