دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پژوهش های تمدن نوین اسلامی، پاییز و زمستان 1396، صفحه 11-139