دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پژوهش های دفاعی امنیتی اسلام، بهار و تابستان 1395، صفحه 11-176 
5. دفاع هوشمند ایرانی مبتنی بر معنویت

صفحه 113-142

محسن مرادیان؛ علیرضا شعبانی فرد


6. جنگ و صلح در اندیشه سیاسی فارابی

صفحه 143-164

حمید نساج؛ مرتضی بحرانی


شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش های تمدن نوین اسلامی پژوهش های دفاعی امنیتی اسلام