دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پژوهش های دفاعی امنیتی اسلام، بهار و تابستان 1393، صفحه 9-158 
3. اصول حاکم بر دفاع در روابط بین‌الملل از منظر لیبرالیسم و اسلام

صفحه 53-78

محمد علی شیرخانی؛ ایوب منتی؛ رحیم بایزیدی


شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش های تمدن نوین اسلامی پژوهش های دفاعی امنیتی اسلام