واکاوی الگوهای مدیریت تهدید با تأکید بر منابع دینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد یار پژوهشگاه امام صادق

چکیده

جنگ نرم از اولویت‌های دشمن برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران است. ازاین‌رو، پرسش این پژوهش این است که با چه الگوهایی می‌توان جنگ نرم را مدیریت و به‌صورت مؤثر با آن مقابله کرد؟ مقابله با هجمه‌های نرم، مستلزم الگوهای مدیریتی هم‌جنس و هم‌سنخ خودش است. در این تحقیق، هدف اصلی معرفی الگوهای نرم‌افزاری مقابله با پدیدۀ یادشده است. برای دستیابی به این هدف، از روش توصیفی – تحلیلی بهره گرفته شده و گردآوری داده‌ها نیز براساس مطالعۀ اسنادی و رجوع به مدارک و اسناد علمی انجام شده است. نتیجۀ اجمالی این پژوهش، بیانگر این است که تهدید نرم، ماهیت فرایندی و پروسه – پروژه‌ای دارد. الگوهای مدیریت نرم تهدید، در فضای پیشگیرانه با الگوی مدیریتی عدم طرح، در فضای پیشدستانه با الگوی مدیریتی عدم وقوع، و در فضای پیشگیری ثانویه با الگوی مدیریت مهار، پیش‌بینی شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Patterns of Threat Management Based on Religious Resources

نویسنده [English]

  • Siamak Bagheri Choukami
Assisstant Professor of Imam Sadiq Research Institute for Islamic Sciences
چکیده [English]

Soft war is one of the priorities of the enemy for confronting the Islamic Republic of Iran. Thus, the question of the present article is: Which patterns can be used to manage soft war and effectively confront it? Confronting soft attacks requires management patterns which are of the same nature and type as that of the attacks. In the preset article, the main goal is introducing software patterns for fighting against the above-mentioned issue. In order to reach this goal, analytic-descriptive method was used and data were collected based on documentary study and referring to scientific documents. The results of the study indicate that soft threat is of a process-project nature. Patterns of soft management of threat are anticipated with management pattern of preventing being raised in the preventive phase, with management pattern of preventing occurrence in the preemptive phase, and with management pattern of controlling in the secondary preventive phase.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft War
  • Soft Pattern
  • Soft Management
  • Prevention
  • preemptive
افتخاری، اصغر (1390). برآورد تهدید؛ رویکرد نظام‌واره، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.

ـــــــــــــ (1391). تهدید نرم: رویکرد اسلامی، تهران، پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

ـــــــــــــ  (1385الف). اقتدار ملی جامعه‌شناسی سیاسی قدرت از دیدگاه امام خمینی‚، تهران، سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی.

 ـــــــــــــ  (1385ب). کالبدشکافی تهدید. تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین†.

 ـــــــــــــ  (1387). تقریرات درس تهدیدات نرم، دورۀ هفتم دکتری امنیت ملی، نیمۀ اول سال تحصیلی، تهران، دانشگاه دفاع ملی.

امیری، ابوالفضل و همکاران (1392).«الگوی مقابله با جنگ نرم آمریکا»، فصلنامۀ پژوهش حفاظتی ـ امنیتی، دانشگاه امام حسین†، ش3، پاییز.

باقری چوکامی، سیامک (1395). موج چهارم جنگ نرم، قم، زمزم هدایت.

باقری، سیامک و یوسفی، جعفر (1387). مجموع  مقالات همایش عملیات روانی، تهران، معاونت فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح.

بوزان، باری، الی ویورو پاپ دو ویلد (1386). چهارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، ترجمۀ علیرضا طیب، تهران، انتشارات پژهشکدۀ مطالعات راهبردی .

تاجیک، محمد رضا (1381). مقدمه‌ای بر استراتژی‌های امنیت ملی ج.ا.ا رهیافت‌ها و راهبردها، تهران، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری.

تدگر، رابرت (1388). چرا انسان‌ها شورش می‌کنند، ترجمۀ علی مرشدی‌زاد، تهران، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.

تمیمی آمدی، عبدالواحد (1378). شرح غررالحکم و دررالکلم آمدی، ترجمه و شرح سیدهاشم رسول محلاتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ج1و 2.

حاذق نیکرو، حمید (1391). «نظام مقابله با جنگ نرم دشمن»، فصلنامۀ مطالعات عملیات روانی، شماره 32، بهار، ص 25 تا 67.

حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات در جمع اعضای مجلس خبرگان، 2/7/1388.

ـــــــــــــــــــــــــ  بیانات در جمع وزیر علوم و استادان دانشگاه تهران‌، 13/11/1388.

ـــــــــــــــــــــــــ بیانات در جمع رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت، 8/6/1384.

ـــــــــــــــــــــــــ بیانات در جمع علما و روحانیون استان سمنان‌، 17/8/1385.

ـــــــــــــــــــــــــ بیانات در جمع مردم چالوس، 15/7/1388.

ـــــــــــــــــــــــــ بیانات در دیدار با کارگزاران نظام، 27/5/1389.

حسینی، حسین (1389). «جنگ نرم: از تهدید تا پاسخ»، فصلنامۀ علمی - تخصصی عملیات روانی، ش26، تابستان.

عبدالله‌خانی، علی (1386). تهدیدات امنیت ملی (شناخت و روش). تهران، مؤسسۀ ابرار معاصر تهران.

قمی، شیخ‌عباس (1372). نفس المهموم، ترجمۀ باقر کمره‏ای، قم، انتشارات مسجد مقدس صاحب‌الزمان.

کریمی، علی (1385). «از امنیت ملی تا امنیت شهروندان»، فصلنامۀ امنیت عمومی، س 1، ش 1، زمستان، 24 ص.

کلینی، محمدبن یعقوب (1387). اصول کافی، قم، دارالحدیث.

متقی، ابراهیم (1388).«مدیریت جنگ نرم در فضای عدم تعادل»، فصلنامۀ مطالعات راهبردی بسیج، ش 43، تابستان، 26 ص.

مجلسی، محمدباقر (1372). بحار الانوار، تهران، کتاب فروشی اسلامیه.

محمدی نسل، غلامرضا (1388). «اصول و مبانی پیشگیری حفاظتی»، مجموعه مقالات اولین همایش پیشگیری، تهران، دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا.

موسوی خمینی‚. سیدروح‌الله (1369). صحیفۀ امام، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی‚.

 نای، جوزف (1387). قدرت نرم، ترجمۀ سیدمحسن روحانی و مهدی ذوالفقاری. تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق†.