مدیریت محیط امنیتی براساس آرا و نظرات امام خامنه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد یار مجتمع عالی شهیدمحلاتی

چکیده

واحدهای سیاسی، برای تعقیب منافع امنیت ملی در ورای قلمرو سرزمینی خود، همواره آرمان‌ها و اهداف اساسی مشخص و معینی را تعقیب می‌کنند. این فرایند، مستلزم ورود و حضور هدفمند و ماندگار بازیگران در محیط ماورای مرزهای جغرافیایی است که از آن تحت عنوان «محیط امنیتی» یاد می‌شود. جمهوری اسلامی ایران نیز در تعقیب منافع امنیت ملی و تحقق بخشیدن به اهداف اساسی و آرمان‌های جهان‌شمول انقلاب اسلامی، ملزم به حضور هدفمند در محیط امنیتی است. ورود به محیط امنیتی و ماندگاری در آن، مستلزم مدیریتی است که به‌لحاظ ماهوی با نحوۀ مدیریت محیط ملی متفاوت می‌باشد. مدیریت محیط امنیتی، افزون‌بر داده‌های محیط‌شناسی، به عناصر و مؤلفه‌های دیگری نیز نیازمند است. هدف اصلی این پژوهش، طراحی و ارائۀ الگوی بومی شناخت و مدیریت محیط امنیتی است. برای دستیابی به هدف این پژوهش، روش نظریه‌پردازی مبنایی به‌کار گرفته شده و در فرایند گردآوری اطلاعات، از اسناد و مدارک علمی و از روش‌های کتابخانه‌ای و پیمایشی استفاده شده است. یافته‌ها و دستاورد این پژوهش، طراحی الگویی بومی مبتنی‌بر آرا و نظرات حضرت امام خامنه‌ای «مدّظله‌العالی» در حوزۀ شناخت و مدیریت محیط امنیتی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Security Environment Management Based on the Ideas and Viewpoints of Imam Khamenei

نویسنده [English]

  • Mohsen Purgholi
Assistant Professor of Shahid Mahallati Higher Education Complex
چکیده [English]

Political entities always pursue certain ideals and fundamental goals for following national security interests outside their territories. This process requires the purposeful and consistent entrance and presence of actors in the environment out of the geographical borders which is called “security environment”. The Islamic Republic of Iran must have purposeful presence in the security environment in order to pursue its national security interests and seeks to fulfill the fundamental goals and global ideals of the Islamic Revolution. Entering the security environment and staying there requires a kind of management which is basically different from the management in national environment. Management of the security environment, in addition to environmental data, requires other elements and components. The main goal of the present research is designing and presenting a local pattern of recognizing and managing the security environment. To reach the goal of the research, the method of basic theorization was used and in the process of data collection, scientific documents and library and survey methods were utilized. The findings of this research are designing a local pattern based on the ideas and viewpoints of Imam Khamenei in recognizing and managing the security environment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khamenei
  • Security Environment Management
  • National Security in Islam
  • strategic management
  • Security Environmental Studies
حسینی خامنه‌ای، سیدعلی. مجموعه بیانات و دیدارهای مقام معظم رهبری، سایت رهبری. (leader.ir)

حسینی تاش، سیدعلی (1387). «مؤلفه‌های محیطی در سیاست‌گذاری امنیت ملی (گفت‌وگوی علمی)». ماهنامۀ نگرش راهبردی، س 9، ش 99، اسفند، ص 10.

حسن‌بیگی، ابراهیم (1390). مدیریت راهبردی، تهران، انتشارات داعا و سمت.

خلیلی شورینی، سیاوش (1389). روش‌های پژوهش آمیخته (با تأکید بر بومی‌سازی). تهران، انتشارات یادوارۀ کتاب.

دانش آشتیانی، محمدباقر (1388). الگوی طرح‌ریزی راهبردی (راهبردهای دفاعی- امنیتی).تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی، ج 1.

دویچ، کارل (1375). نظریه‌های روابط بین‌الملل، ترجمۀ وحید بزرگی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.

ره‌پیک، سیامک (1387). نظریۀ امنیت در جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.

شمس دولت‌آبادی، سیدمحمودرضا (1389). راهبردها و علایق ژئوپلیتیک، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.

عصاریان‌نژاد، حسین (1387). تقریرات درس روش‌شناسی محیط امنیتی، دانشگاه عالی دفاع ملی (دانشکدۀ امنیت).

عبدالله‌خانی، علی (1389). نظریه‌های امنیت،تهران، مؤسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.

ــــــــــــ (1386). تهدیدات امنیت ملی (شناخت و روش). تهران، مؤسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.

عزتی، عزت‌الله (1371). ژئوپلیتیک، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.

کرمی، جهانگیر (1380). «تأثیر محیط امنیتی منطقه‌ای بر سیاست‌‎های دفاعی دولت‌ها»، مجلۀ سیاست دفاعی، ش 34، بهار، 26 ص.

لک‌زایی، نجف (1389). «فلسفۀ امنیت از دیدگاه امام خمینی‚. فصلنامۀ مطالعات راهبردی، س 13، ش 3، پاییز، شمارۀ مسلسل 49، پاییز، 24 ص.

نیما شجاعی (استاد دانشگاه) (1386). «محیط در حوزۀ مدیریت راهبردی، گفت‌وگوی علمی»، ماهنامۀ نگرش راهبردی، س 8، شمارۀ 83 و 84، مهر و آبان، 28 ص.

هالستی، کی. جی (1388). مبانی تحلیل سیاست بین‌الملل، ترجمۀ بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، چاپ ششم، تهران، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

ماندل، رابرت (1387). چهرۀ متغیر امنیت ملی، ترجمۀ پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی، تهران، چاپ سوم.

وثوقی، منصور و علی‌اکبر نیک‌خلق (1386). مبانی جامعه‌شناسی، چاپ نوزدهم، تهران، انتشارات بهینه.

 

Sprout, Harold and marqurett (1965), The Ecological Perspective on Human A ffairs; With Special Reference to International Politics Princeton: Princeton University Press’

Tang, Shiping (2004), A systemic Theory of the security Environment, The Journal of Strategic Studies, Vol.27, No.1, pp.1 – 34

Russia’s, National Security Strategy to 2020. Approved by Decree of the President of The Russian Federation, (mosco: 12 May 2009, No.537).

A Secure Europe in a Better World: European Security Strategy, Approved by the General Secretariat of the Council of the European Union.

A Security Strategy for Germany, Resolution of the CDU/ CSU Parliamentary Group from May6, 2008, Presented at the CDU/ CSU Security Conference Berlin, (Berlin: May7 2008).

A Strong Britain in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy, Presented to Parliament by the Prime Minister by Command of Her Majesty (London: October2010).