روش‌ها و شیوه‌های طبقه‌بندی (افراد، اخبار و مکاتبات) در سیرة معصومان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه امام صادق

2 سطح چهارم فقه واصول وپژوهشگر پژوهشگاه امام صادق

چکیده

امامان معصوم‰ برای پاسداری از کیان شیعه و ایجاد امنیت برای شیعیان در برابر دشمنان، روش‌هایی را تعلیم می‌دادند؛ روش‌هایی که گاه حفاظتی بودند و گاه اطلاعاتی و برای به دست آوردن اطلاعات از دستگاه حکومتی ظالم و ... ؛ این پژوهش می‌کوشد که بدین سؤال پاسخ گوید که: نحوة طبقه‌بندی اخبار، افراد و مکاتبات در سیرة ائمة معصوم‰ چگونه بوده است؟ ائمه‰ با اتخاذ شیوه‌های گوناگون، مانند تقیه، رازداری و ... و با بهره‌گیری از ابزارهای گوناگون از قبیل تشکیلات وکالت و نفوذ در دستگاه حاکمان جور از شیعیان و  فرهنگ شیعی محافظت کرده و اسناد و اخبار را از اضمحلال و نابودی حفظ می‌‌‌‌‌کردند.
این پژوهش در صدد ارائة شیوه‌های طبقه‌بندی  اخبار و افراد و نامه‌ها در سیره ائمه‰ است که به صورت پراکنده وجود دارد. و به شیوة استقرایی توصیفی- تحلیلی ارائه می‌گردد. با بهره‌گیری از روش‌ها و ابزارهای معصومان‰ که در این مقاله به برخی از کلیدی‌ترین آن‌ها اشاره شده است، می‌توان توطئه‌های دشمنان برضدّ شیعیان، و اسناد و مکاتبات آنان را نقش بر آب کرده به مقابلة اطلاعاتی مبتنی بر آموزه‌های سیرة معصومان‰ به دفاع از ارزش‌ها و کیان نظام اسلامی برخاست .
امامان معصوم‰ برای پاسداری از کیان شیعه و ایجاد امنیت برای شیعیان در برابر دشمنان، روش‌هایی را تعلیم می‌دادند؛ روش‌هایی که گاه حفاظتی بودند و گاه اطلاعاتی و برای به دست آوردن اطلاعات از دستگاه حکومتی ظالم و ... ؛ این پژوهش می‌کوشد که بدین سؤال پاسخ گوید که: نحوة طبقه‌بندی اخبار، افراد و مکاتبات در سیرة ائمة معصوم‰ چگونه بوده است؟ ائمه‰ با اتخاذ شیوه‌های گوناگون، مانند تقیه، رازداری و ... و با بهره‌گیری از ابزارهای گوناگون از قبیل تشکیلات وکالت و نفوذ در دستگاه حاکمان جور از شیعیان و  فرهنگ شیعی محافظت کرده و اسناد و اخبار را از اضمحلال و نابودی حفظ می‌‌‌‌‌کردند.
این پژوهش در صدد ارائة شیوه‌های طبقه‌بندی  اخبار و افراد و نامه‌ها در سیره ائمه‰ است که به صورت پراکنده وجود دارد. و به شیوة استقرایی توصیفی- تحلیلی ارائه می‌گردد. با بهره‌گیری از روش‌ها و ابزارهای معصومان‰ که در این مقاله به برخی از کلیدی‌ترین آن‌ها اشاره شده است، می‌توان توطئه‌های دشمنان برضدّ شیعیان، و اسناد و مکاتبات آنان را نقش بر آب کرده به مقابلة اطلاعاتی مبتنی بر آموزه‌های سیرة معصومان‰ به دفاع از ارزش‌ها و کیان نظام اسلامی برخاست .
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methods of Classification (of People, Information and Documents) in the Conduct of the Infallibles

نویسندگان [English]

  • Mohammad i Shabdini 1
  • Ali Karshenas 2
1 Assistant Professor of Imam Sadiq Research Institute
2 Phd in Jurisprudence and Principles and Researcher in Imam Sadiq Research Institute
چکیده [English]

 
The Infallible Imams (A.S), for protecting Shiism and creating security for Shiites against enemies, taught some methods; methods which have sometimes been related to security and sometimes intelligence issues for reaching information from the oppressive government system and so on; the present research tries to answer this question that: what has been the method of classification of information, people and documents in the conduct of the Infallible Imams? Imams protected Shiites and the culture of Shiism and protected the documents and information from destruction and annihilation by utilizing different methods like dissimulation (taqiyyah), secrecy and so on and by using different means like deputyship and influence in the system of oppressive rulers.
The present research seeks to present methods of classification of information, people and documents in the conduct (sirah) of the Infallible Imams (A.S) which are scattered and it is presented using descriptive-analytical inductive method.  By utilizing the methods and means of the Infallibles, which some of the most important ones are mentioned in this article, the conspiracies of enemies against Shiites and their documents and correspondences can be thwarted and disclosed and we can defend the values and the Islamic system by informational confrontation based on the teachings of the conduct of the Infallibles.
n

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classification
  • Information
  • dissimulation
  • Correspondences
  • categorization
  • Protection

قرآن کریم.

نهج البلاغه ، محمدبن‌ابی‌احمد سیّد رضی (1379).  ترجمة محمد دشتی، قم، انتشارات صُحُفی.

ابن احمد خوارزمی، موفق (1376). المناقب، ترجمة: ابوالحسن حقیقی، قم، مؤسسهْْ النّشر الاسلامی التّابعه لجماعهْْ المدرّسین.

ابن شهرآشوب، مشیرالدّین ابوعبدالله محمدبن‌علی(1404). مناقب آل ابی‌طالب، تحقیق لجنهْْ مِنَ الْاساتذهْْ النّجف الاشرف، نجف، المطبعهْْ الحیدریه.

ابن بابویه، محمدبن‌علی(1377). عیون اخبار الرّضا†، تحقیق لاجوردی، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

ابن فارس بن زکریا، ابی‌الحسین احمد(1361). معجم مقاییس اللغه، به تحقیق وضبط عبدالسّلام محمدهارون، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.

الهامی‌نیا، علی‌اصغر(1378). اطلاعات نظامی در اسلام، قم، پژوهشکدة تحقیقات اسلامی.

حرّ عاملی، محمدبن‌حسن(1414). وسائل الشیعه، به تحقیق مؤسسة آل‌البیت‰، قم، مؤسسة آل‌البیت، ج 11.

خوارزمی، موفق‌بن‌احمد(1376). المناقب، ترجمة: ابوالحسن حقیقی، قم، مؤسسهْْ النّشر الاسلامی التّابعه لجماعهْْ المدرسین.

خویی، ابو‌القاسم (1372). معجم رجال‌الحدیث و تفصیل طبقات‌الرّواهْْ، قم، مرکز نشر الثّقافهْْ الاسلامیه.

دهخدا، علی‌اکبر(1373). لغت‌نامه، زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی؛ مقدمه به قلم گروهی از نویسندگان، دانشگاه تهران، تهران.

راغب اصفهانی، ابی‌القاسم الحسین‌بن‌محمد(1332). المفردات فی غریب القرآن، تهران، مکتبهْْ البوذر جمهری المصطفوی.

زبیدی، محمدمرتضی(1386). تاج العروس، من جواهر القاموس، دار لیبیا بنغازی، لیبی.

شبدینی، محمد و ...(1391). سیرة حفاظتی و اطلاعاتی امامان معصوم‰، پژوهشکدة تحقیقات اسلامی، زمزم هدایت.

فیروزآبادی شیرازی، مجدالدّین(1267). قاموس المحیط و قابوس الوسیط، تهران.

کلینی رازی، محمدبن‌یعقوب(1401). الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری، بیروت.

طبرسی، ابوعلی فضل‌بن‌حسن(1388). اعلام الوری باعلام الهدی ـ سلسلهْْ مصادر بحارالانوار ـ ، بیروت، دارالمعرفه.

طوسی، ابوجعفر محمدبن‌حسن (1411). الغیبه، قم، مؤسسهْْ معارف اسلامی.

مجلسی، محمدباقر(1403). بحارالانوار، بیروت، داراحیاء التّراث العربی.

مفید، محمدبن‌محمدبن‌نعمان(1413). الإرشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، کنگرة شیخ مفید، قم.

_______(1388). تصحیح الاعتقادات، تصحیح، محمدرضا جعفری، تهران، روشنای مهر.

مطهری، مرتضی(1377). مجموعه آثار؛ سیری در سیرة نبوی، قم، صدرا.

مشکینی، علی(1367). اصطلاحات الاصول، قم، نشر الهادی.

معین، محمد(1363). فرهنگ معین، تهران، چ 26.