نویسنده = سیامک باقری چوکامی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی الگوهای مدیریت تهدید با تأکید بر منابع دینی

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 99-121

سیامک باقری چوکامی


2. چگونگی عمق‌بخشی تفکر علمی در سازمان‌ها

دوره 3، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 105-130

سیامک باقری چوکامی