نویسنده = مرتضی بحرانی
تعداد مقالات: 1
1. جنگ و صلح در اندیشه سیاسی فارابی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 143-164

حمید نساج؛ مرتضی بحرانی